Beauty & Zen by Angelique - Neeroeteren

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty & Zen by Angélique en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze voorwaarden.

Verplichtingen van het schoonheidssalon

 1. Beauty & Zen by Angélique staat ervoor dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten.
 2. Beauty & Zen by Angélique zal de klant op de hoogte brengen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 3. Beauty & Zen by Angélique zal de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 4. Beauty & Zen by Angélique voert geen behandelingen uit die niet binnen haar beroepscompetenties valt.
 5. Beauty & Zen by Angélique is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan Beauty & Zen by Angélique te verschaffen, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 2. De klant dient voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst Beauty & Zen by Angélique op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling

 1. Het salon vermeld de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant of met online betalen te voldoen.

Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur voor de afspraak.
 2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor aanvang annuleert, mag het salon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
 3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het salon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
 4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

Garantievoorwaarden

 1. Het salon biedt de klant 5 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer:
  – De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het salon zijn aanbevolen.
 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens het advies van het salon heeft gebruikt.
 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het salon.
 2. Het salon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 3. Is een klacht gegrond, dan zal het salon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dient deze dit schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Komen het salon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Beschadiging en diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt dan heeft Beauty & Zen by Angélique het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 2. Diefstal wordt door Beauty & Zen by Angélique altijd bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het salon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het salon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het salon te weigeren.
Bij Beauty & Zen by Angélique wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Zen by Angélique en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.